Dokumenty Rady 2014

katolicyswieccy

Warszawa, 06 października 2014r.

Krajowa Rada Katolików Świeckich

przy Konferencji Episkopatu Polski

 

Szanowny/a

Pan/i

Poseł na Sejm RPKrajowa Rada Katolików Świeckich apeluje do Pana/i o odrzucenie szkodliwej Konwencji przeciw przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Przemoc jest zjawiskiem, którego nie można tolerować – szczególnie gdy wymierzona zostaje w słabszych. Taką opinię wyrażają zgodnie wszystkie środowiska. Naszą troskę budzi doszukiwanie się jej źródeł w religii, tradycji, kulturze czy w dorobku cywilizacyjnym.

Przedłożona do ratyfikacji konwencja nie stanowi naszym zdaniem skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie identyfikuje ona bowiem rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy rozmywając naturalną tożsamość rodziny jako związku kobiety i mężczyzny, a także praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Jest przy tym otwartą próbą ideologicznej ingerencji w system wychowawczy i wyznawane przez miliony rodziców w Polsce wartości.

Ważna regulacja, dotykająca nas wszystkich, nie może być uchwalana wbrew opinii większości społeczeństwa, bez tak potrzebnej w fundamentalnych sprawach dyskusji i wysłuchania głosu ogółu.

Z uwagi na bardzo istotne zastrzeżenia apelujemy do parlamentarzystów o odrzucenie projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Z poważaniem

Kazimierz Kryla

Przewodniczący

 

Krajowej Rady Katolików Świeckich

Kategoria: