Home

Bartosz Borowiak

 

Niedziela stanowi wyjątkowy dzień, kiedy to „świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnienie w Nim dzieła pierwszego stworzenia i początek nowego stworzenia”(Jan Paweł II, List Apostolski Dies Dominis,1). Ten najważniejszy dzień tygodnia uświadamia nam, że każdy jest stworzony i powołany do świętości poprzez wyzwalającą moc Zmartwychwstania i dar Bożego stworzenia.

Niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2177). Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii jest więc dla katolika świadectwem przynależności do Jezusa i łączności z nim w ofierze, którą złożył za każdego z nas. Przypominamy, iż równie uroczysty i centralny dla chrześcijanina sens mają następujące dni: Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Wszystkich Świętych (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1246, § 1).

Uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Eucharystii jest ważnym momentem życia wspólnoty parafialnej. Daje to nam okazję do rozmów, do troski o wspólnotę parafialną, do poszukiwania pomysłów na jej ożywianie i rozwijanie. Możemy tu także poznać potrzeby naszych braci i sióstr, dotkniętych różnymi trudnościami, starając się wyjść im naprzeciw poprzez towarzyszenie i konkretną pomoc.

Właściwe przeżywanie niedzieli i świąt jest niemożliwe bez wyobraźni miłosierdzia. Niech ewangeliczna zachęta: „Darmo otrzymaliście. Darmo dawajcie” (Mt 10,8) wyzwoli w nas zapał do angażowania się w te dni w inicjatywy służące bliźnim, którzy pozostają osamotnieni, żyją w ubóstwie, zagubieniu, chorobie i cierpieniu.

Właściwe przeżywanie niedzieli i świąt powinno opierać się na odkrywaniu piękna życia rodzinnego. Podstawą jest tu wspólne uczestnictwo w Eucharystii, a następnie wspólne spożywanie posiłku. Jest to także dzień, który daje możliwość spędzenia czasu wolnego w gronie bliskich. Rodzinne świętowanie niedzieli winno być ważnym świadectwem, ukazującym wartość rodziny. Jako wspólnota chrześcijańska jesteśmy zobowiązani do prezentowania wielkiej konstruktywnej wartości rodzin (por. Papież Franciszek, List Apostolski, Misericordia et Misera, 14).

Doceńmy wszelkie inicjatywy, służące pożytecznemu spędzeniu czasu w gronie rodziny i wspólnot. Organizowane w Uroczystość Objawienia Pańskiego Orszaki Trzech Króli na trwale wpisały się w krajobrazy naszych miejscowości, dając możliwość dobrego przeżycia tego czasu, ucząc przywiązania do chrześcijańskich tradycji i promując je w przestrzeni publicznej. Wartym uznania są wszelkie inicjatywy religijne, państwowe, samorządowe organizowane przy okazji uroczystości patriotycznych. Umożliwiają one spędzenie wolnego czasu w oparciu o naszą wspólną tożsamość, wyrażająca się w historii i kulturze naszego państwa.

Zachęcamy do podejmowania tych dzieł w każdej parafii i miejscowości.

Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy! (Ps 118, 24).

Niech przeżywaniu niedzieli towarzyszy entuzjazm, którego źródłem jest nasza wiara. Unikajmy wszelkich zbędnych prac oraz uciekania w substytuty świętowania np. w postaci zakupów. Tak jak niedziela jest wielkim darem od Boga, który otrzymaliśmy dzięki dziełu stworzenia i Zmartwychwstania Jezusa, tak my w ten wyjątkowy dzień tygodnia, bądźmy dla siebie nawzajem darem w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach, ofiarując swój czas, rozmowę, wsparcie, pomoc i zaangażowanie.

Warszawa, w dzień Świętej Rodziny, 30 grudnia 2016r.

Krajowa Rada Katolików Świeckich

przy Konferencji Episkopatu Polski

Przewodniczący

 

/-/ Kazimierz Kryla 

Kategoria: