Home

katolicyswieccy

Posiedzenie Krajowej Rady Katolików Świeckich miało miejsce 5 grudnia 2015 r. w Częstochowie – Jasnej Górze i rozpoczęło się mszą św. o godz. 11-tej, odprawioną przez abpa Wacława Depo w Kaplicy św. Pawła Pustelnika w Bazylice Jasnogórskiej. Obrady miały miejsce w Domu Pielgrzyma.  Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady pan Kazimierz Kryla. 

 

Program posiedzenia:

1. Sprawozdanie z prac Rady w 2015r.

2. Relacja ze spotkania przedstawicieli krajowych struktur laikatu w m. Sielec k. Krakowa oraz plany ELF na rok 2016r. 

3. Propozycje działań Rady w 2016r.

4. Sprawy bieżące

 

Ad. 1. 

Przewodniczący poinformował, że projekt sprawozdania przesłał członkom Rady. Pokrótce omówił trzy obszary aktywności KRKŚ, jednocześnie przedstawiając swoje stanowisko jako głos w dyskusji:

1) reprezentowanie katolików świeckich w kraju i za granicą - udział w pracach Europejskiego Forum Laikatu.

Przewodniczący podkreślił, że KRKŚ powstała dla współpracy z tą organizacją.

2) Zajmowanie stanowisk w ważnych sprawach życia społecznego w kraju, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej. KRKŚ w okresie sprawozdawczym podejmowała 4 stanowisk, oświadczeń i apeli; pojawiło się  w mediach katolickich kilka publikacji nt. pracy KRKŚ. Rada wystosowała 2 listy KRKŚ do Konferencji Episkopatu w sprawach Kościoła. Aktywność w tym wymiarze wg przewodniczącego odpowiadała na potrzeby chwili (stanowiska), wynikała odczuć członków Rady (listy do KEP), czy była efektem bieżących kontaktów z mediami (wywiady).

3) Współpraca Krajowej Rady Katolików Świeckich z ruchami i stowarzyszeniami. W tym obszarze zdaniem przewodniczącego Rada szuka swojego miejsca. Aktywność członków Rady jest tu pochodną sytuacji w diecezjach, także pozycji poszczególnych członków w życiu diecezji, wynikającą w dużej mierze z  przynależność do liczącej się organizacji katolickiej. Przewodniczący podkreślił, że istnieje problem identyfikacji KRKŚ w środowisku Kościoła. Jego zdaniem zadania Rady są rozległe a możliwości ich realizacji ograniczone. Stąd występująca wśród członków Rady frustracja, wnikająca z ograniczonej możliwości sprostania zadaniom, oczekiwaniom Kościoła oraz samych członków Rady.

W dyskusji:

a) p. Ciemnicki zauważył, że siłą katolików świeckich jest wielokierunkowość zaangażowania. Jego zdaniem rolą członków Rady, w okolicznościach w jakich ona działa, jest pomoc w pracy ruchom i stowarzyszeniom oraz odpowiedź na zaproszenia i uczestnictwo w życiu Kościoła w diecezjach

b) p. Koźniewski także zwrócił uwagę na potrzebę aktywnego udziału członków Rady w wydarzeniach w diecezji. Dał tu przykład marszów dla życia. Podczas tych wydarzeń spotykają się liderzy organizacji oraz buduje się wzajemna więź. Stwierdził, że stanowiska Rady winny mieć także wydźwięk pozytywny, jako przykład podał promocję naprotechnologii. W tej sprawie jego zdaniem Rada mogłaby wystąpić do obecnego Ministra Zdrowia.

Wskazał także na potrzebę zacieśnienia kontaktów z katolikami wschodniej Europy

c) p. Kurek także podkreślił problem z identyfikacją Rady w środowisku katolików oraz potrzebę z jednej strony podejmowania przez Radę stanowisk czy apelów a z drugiej problem ograniczonego ich oddziaływania. Uznał, że Rada winna szukać takich form działania, które są możliwe do realizacji w jej składzie osobowym oraz realiach, w jakich funkcjonuje. Jednym z tematów, które Rada mogłaby się zając to tematyczne konferencje w diecezjach

d) p. Pruszyńska poinformowała, że na każdym spotkaniu Krajowej Rady Ruchów i Stowarzyszeń składa relację z pracy KRKŚ.

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował, że członkowie Rady otrzymali obszerne pisemne sprawozdanie ze spotkania ELF z czerwca 2015r. w m. Sielec. Do informacji dodał własne odczucia z obserwacji pracy tej organizacji. Wg niego p. Peter Annegarn - przewodniczący narzuca kierunek jej prac oraz samodzielnie podejmuje decyzje o zmianach w Komitecie Sterującym.

Przewodniczący poinformował zebranych o jego ustaleniach nt. ELF, które to informacje uzyskał od abpa Michalika. Stowarzyszenie to powstało na początku lat 60-tych. Związki ELF z Kurią Rzymską były zawsze luźne. Ks. J. Michalik za czasów swego pobytu w Rzymie był łącznikiem pomiędzy Kurią Rzymską a ELF (do połowy lat 80-tych). Uczestniczył w spotkaniach tej grupy jeszcze jako wysłannik Papieża Pawła VI. Z informacji uzyskanych od abpa Michalika wynika, że obecnie nie ma personalnej opieki Kurii Rzymskiej nad ELF, nie ma też ze strony tej organizacji starań o bliższą współpracę. Jednak wg abpa Michalika należy z nimi utrzymywać łączność choćby po to, aby wiedzieć w jakiej formie jest europejski laikat.

K. Kryla poinformował, że na przyszły rok jest zaplanowana konferencja ELF w Dublinie (ostatni weekend czerwca). Temat – rodzina, bez doprecyzowania. Na jesieni, po konsultacji z abpem Depo i rozmowy z zainteresowanym, na referującego ze strony polskiej został zgłoszony Marek Jurek, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Ad. 3

 

Członkowie Rady, na podstawie informacji z pkt. 1 i 2 oraz dyskusji ustalili, że:

1) Rada podejmie starania aby w konferencji ELF w Dublinie wzięło udział kilka osób z grona Rady. Abp. Depo zaproponował aby w tej sprawie, po potwierdzeniu programu konferencji, wystąpić do Sekretarza Generalnego KEP z wnioskiem o pokrycie kosztów uczestnictwa przez KEP. Sprawę tę poprowadzi K. Kryla

2) Rada nawiąże ściślejszą współpracę z katolikami Europy środkowej i wschodniej, za pośrednictwem delegatów pracujących w ELF. Sprawę tę poprowadzi B. Ulewicz

3) Rada będzie kontynuować zabieranie głosu w dyskusji publicznej, jeżeli sytuacja tego będzie wymagać. Rada uznała, że należy szukać możliwości wypowiedzi pozytywnych. Ustalono, że Rada przygotuje list do Ministra Zdrowia o wsparcie naprotechnologii jako metody leczenia niepłodności – koordynatorem będzie p. Koźniewski

4) Tam gdzie są takie możliwości Rada zorganizuje lub włączy się w organizację konferencji tematycznych min.:

a) Częstochowa, 14vmaja 2016 – konferencja przy udziale KRKŚ nt. min. nauczania Jana Pawła II

b) Rzeszów – z tematem przewodnim „Rodzina”.

Rada z aprobatą przyjęła zapewnienie wyrażone korespondencyjnie przez J. Gwita o uruchomieniu do końca stycznia 2016r. strony internetowej KRKŚ.

 

Ad. 4

Przewodniczący Rady poinformował członków o dwóch rezygnacjach z członkostwa w Radzie: p. Aliny Petrowej- Wasilewicz oraz p. Leszka Kowala.

Innych tematów nie omawiano. Spotkanie zakończyło się o godz. 15.20 błogosławieństwem udzielonym przez abpa Wacława Depo.

Protokołował: K. Kryla

 

Kategoria: